2018-12-19

Konferencja podsumowująca projekt Młodzi dla Środowiska

Ogólnopolska konferencja ,,Naturalnie… Polska” zorganizowana w dniach 1-2 grudnia 2018 r. była podsumowaniem projektu ,,Młodzi dla Środowiska”. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęła Msza św. w drohiczyńskiej katedrze po której miały miejsce sesje referatowe połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów.

Konferencja zorganizowana w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie była miejscem dyskusji o ekologii, którą podjęła młodzież i dorośli z różnych środowisk. Wśród wygłoszonych referatów można było usłyszeć m.in. o: kształtowaniu zachowań pro środowiskowych i edukacji ekologicznej, gospodarowaniu na obszarach chronionych czy komunikacji w aspekcie ekologii i ochrony środowiska.

 W wykładzie pt. ,,Encyklika Laudato Si’ i jej główne przesłanie” ks. Tomasz Duszkiewicz, kapelan leśników zarysował podejście papieża Franciszka do relacji Bóg-człowiek-ekologia. Przytoczył wskazaną przez papieża niekonsekwencję w sprawie troski o życie. – Jeśli troszczymy się o życie w świecie w ogóle, to powinniśmy troszczyć się o życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci – zauważył duszpasterz dodając, iż nie da się pogodzić obrony przyrody z usprawiedliwianiem aborcji. Zdaniem kapelana leśników bez odniesienia  człowieka do Boga nie jest możliwa mądra ekologia. – Nie pokonamy zanieczyszczeń środowiska, jeśli będziemy ślepi na zanieczyszczenia ludzkiego ducha – dodał ks. Duszkiewicz.

Z kolei o celach i założeniach zrównoważonego rozwoju mówił w nagranym referacie prof. Jan Szyszko, poseł na Sejm RP. Prelegent wskazał Polskę jako unikat w skali światowej pod względem korzystania z zasobów przyrodniczych, czyli czynienia sobie ziemi poddaną. Następnie zauważył, iż cały czas użytkowaliśmy zasoby przyrodnicze i w gruncie rzeczy nie zginął nam ani jeden z występujących gatunków. – Chciałbym podziękować kościołowi katolickiemu, bo dzięki tej mentalności, filozofii użytkowania zasobów przyrodniczych, przetrwały lasy państwowej i drobna własność rolna, w okresie niesprzyjającego nam systemu komunistycznego – dodał prof. Szyszko.

O wyjątkowości Podlasia pod względem bogactwa różnorodnych form ochrony przyrody mówił Adam Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zauważył, że północno-wschodnia Polska jest obszarem o wybitnych walorach przyrodniczych, wysokiej różnorodności biologicznej oraz chronionym  w sposób zapewniający jej dobry stan.

Natomiast dr Aneta Rayzacher-Majewska przytoczyła słowa papieża Franciszka, którego zdaniem obok obszarów edukacyjnych, które przygotowują dzieci i młodzież do należytego odniesienia do stworzonego świata, obok rodziny, szkoły i Kościoła, można zaliczyć m.in. media. – Słuszne zatem jest wypełnienie tej rzeczywistości stosownymi treściami – podkreśliła.

Projekt nie miałby miejsca bytu, gdy nie ogromna liczna młodych pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony przyrody. W działaniach projektu wzięło udział łącznie 2287 osób indywidualnych, bezpośrednio lub pośrednio związanych z obszarami chronionymi. Zatem nie bez powodu ks. Tomasz Przewoźny, Dyrektor Wydziału Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie wskazał młodzież jako nośnik informacji o środowisku i jego ochronie.

Projekt realizowany od marca 2017 r. do grudnia 2018 r. objął swym zasięgiem całą Polskę, ale szczegółowo zaplanowane działania były wykonywane w oparciu o dane i bazę najbliższych terenowi działania KSM DD, obszarów Natura 2000. Wybrane działania urzeczywistniane były również na terenie województwa: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

W ramach MDŚ zrealizowany został szereg zadań z zakresu edukacji ekologicznej w tym: terenowe warsztaty edukacji ekologicznej, warsztaty edukacji ekologicznej na rzekach, warsztaty ekologiczne skierowane  do rodzin z edukacji domowej. Ponadto, dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i eventy  dla dzieci i młodzieży promujące projekt. Rolę nowoczesnego narzędzia do integracji i edukacji środowiska młodzieży spełnia zintegrowana platforma cyfrowej edukacji ekologicznej. Z kolei popularyzacja tematów ekologicznych została podjęta w Internecie, prasie drukowanej oraz na wieńczącej projekt konferencji ,,Naturalnie… Polska”, zakończonej zwiedzaniem Drohiczyna i okolic.

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji – Młodzi Dla Środowiska realizowany był przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu było wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009