Niedziela 10 grudnia 2023r.
Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
»  Struktura organizacyjna KSM
   Konferencja Episkopatu
   (Bp przewodniczący komisji)
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
     * Krajowa Rada KSM
     * Statut
     * Prezydium Krajowej Rady KSM
             # Przewodniczący
             # 2 zastępców
             # sekretarz
             # skarbnik
    * Krajowa Komisja Rewizyjna
             # przewodniczący
             # zastępca
             # członek

                     Diecezja, Kuria,
                     (podmiot prawny)

                     (Biskup ordynariusz)

                     Diecezjalne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
                         + Statut
                         + Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia
                         + Zarząd (siedmio osobowy)
                                 # prezes i jego zastepca
                                 # sekretarz i jego zastepca
                                 # skarbnik
                                 # dwóch członków
                                 # Diecezjalny Ksiądz Asystent
                         + Diecezjalna Komisja Rewizyjna
                                 # przewodniczący
                                 # dwóch członków

                                      Dekanat (ks. Dziekan)

                                      Okręg
                                         * Rada okręgu
                                         * Prezydium Rady Okręgu
                                         * Ksiądz Asystent Okręgu

                                                     Parafia (ks. Proboszcz) Oddziały parafialne i równorzędne koła środowiskowe
                                                          + Statut
                                                          + Walne Zebranie Członków Oddziału/Koła
                                                          + Kierownictwo Oddziału/Koła
                                                                    # prezes i jego zastępca
                                                                    # sekretarz i jego zastępca
                                                                    # skarbnik
                                                                    # Ksiądz. Asystent
                                                          + Komisja Rewizyjna
                                                                    # przewodniczący
                                                                    # dwóch członków
                                                          + Sąd koleżeński
                                                          + Organizacja wewnątrz oddziału (koła)
                                                                    # Zastępy
                                                                    # Sekcje

Krajowa Rada KSM

        Najwyższym organem KSM jest Krajowa Rada Stowarzyszenia - wymieniona w § 9 Statutu. Prawa i obowiązki Krajowej Rady określa Statut Stowarzyszenia (§28) oraz Regulamin Rady. W skład Rady wchodzą Prezesi, Delegaci i Księża Asystenci Zarządów Diecezjalnych KSM oraz Generalny Ks.Asystent. Członkowie Krajowej Rady w razie niemożności uczestnictwa w niej winni delegować w swym zastępstwie osobę z Zarządu Diecezjalnego. Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks.Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski. Procedurę wyboru Prezydium Rady, jego prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 31) oraz Regulamin Rady.
        Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek. Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej określa Statut Stowarzyszenia (§ 32) oraz Regulamin. Krajowa Rada ma obowiązek zbierania się przynajmniej raz w roku.
Prezydium Krajowej Rady

        Krajowa Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Krajowej Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks. Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski.
Do zadań Prezydium Krajowej Rady należy:
  • realizacja bieżących celów Rady
  • wykonywanie postanowień Rady
  • zwoływanie Rady
  • przedstawianie Radzie propozycji działań ogólnopolskich, kierunków formacyjnych
  • reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu krajowym i zagranicznym, wobec władz kościelnych i świeckich.
Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
  • czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia
  • kontrola działalności finansowej
  • składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady Stowarzyszenia
  • występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia.
 
Zjazd Diecezjalny
 
         W diecezji KSM powołuje biskup diecezjalny specjalnym dekretem, nadając mu tym samym osobowość prawną kościelną. Równocześnie mianuje Księdza Asystenta jako swego przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu Diecezjalnego. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia, w którym biorą udział - zgodnie ze Statutem (§ 33) - prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci oraz - z wyboru - po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.
Zarząd Diecezjalny

          Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd Diecezjalny wybierany podczas Zjazdu Diecezjalnego zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§ 34) oraz Regulaminem Wyboru Zarządu Diecezjalnego. Diecezjalny Zarząd KSM tworzą: prezes (mianowany przez biskupa diecezjalnego spośród trzech kandydatów wybranych podczas Zjazdu), z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik, 2-ch członków oraz Ksiądz Asystent. Jeden z członków Zarządu jest równocześnie delegatem do Krajowej Rady. Na szczeblu diecezjalnym powoływana jest podczas diecezjalnego Zjazdu na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący oraz 2-ch członków. Jej prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 37) oraz Regulamin. Obowiązki poszczególnych członków Zarządu Diecezjalnego określa Regulamin Prac Zarządu Diecezjalnego.
Walne zebranie oddziału/koła

         Oddział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną stowarzyszenia. Nowy oddział powoływany jest przez Zarząd Diecezjalny za zgodą księdza proboszcza, który też wyznacza do opieki nad oddziałem ks. Asystenta. Najwyższą władzą w oddziale jest walne zebranie członków, które raz na dwa lata wybiera 5-osobowe kierownictwo oddziału oraz 3-osobową komisję rewizyjną.


Kierownictwo oddziału/koła

          W skład kierownictwa wchodzą: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza oraz skarbnik.Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.