Niedziela 10 grudnia 2023r.
Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
» Konferencja podsumowująca projekt Młodzi dla Środowiska

Konferencja podsumowująca projekt Młodzi dla Środowiska

Ogólnopolska konferencja ,,Naturalnie… Polska” zorganizowana w dniach 1-2 grudnia 2018 r. była podsumowaniem projektu ,,Młodzi dla Środowiska”. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęła Msza św. w drohiczyńskiej katedrze po której miały miejsce sesje referatowe połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów.

Konferencja zorganizowana w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie była miejscem dyskusji o ekologii, którą podjęła młodzież i dorośli z różnych środowisk. Wśród wygłoszonych referatów można było usłyszeć m.in. o: kształtowaniu zachowań pro środowiskowych i edukacji ekologicznej, gospodarowaniu na obszarach chronionych czy komunikacji w aspekcie ekologii i ochrony środowiska.

 W wykładzie pt. ,,Encyklika Laudato Si’ i jej główne przesłanie” ks. Tomasz Duszkiewicz, kapelan leśników zarysował podejście papieża Franciszka do relacji Bóg-człowiek-ekologia. Przytoczył wskazaną przez papieża niekonsekwencję w sprawie troski o życie. – Jeśli troszczymy się o życie w świecie w ogóle, to powinniśmy troszczyć się o życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci – zauważył duszpasterz dodając, iż nie da się pogodzić obrony przyrody z usprawiedliwianiem aborcji. Zdaniem kapelana leśników bez odniesienia  człowieka do Boga nie jest możliwa mądra ekologia. – Nie pokonamy zanieczyszczeń środowiska, jeśli będziemy ślepi na zanieczyszczenia ludzkiego ducha – dodał ks. Duszkiewicz.

Z kolei o celach i założeniach zrównoważonego rozwoju mówił w nagranym referacie prof. Jan Szyszko, poseł na Sejm RP. Prelegent wskazał Polskę jako unikat w skali światowej pod względem korzystania z zasobów przyrodniczych, czyli czynienia sobie ziemi poddaną. Następnie zauważył, iż cały czas użytkowaliśmy zasoby przyrodnicze i w gruncie rzeczy nie zginął nam ani jeden z występujących gatunków. – Chciałbym podziękować kościołowi katolickiemu, bo dzięki tej mentalności, filozofii użytkowania zasobów przyrodniczych, przetrwały lasy państwowej i drobna własność rolna, w okresie niesprzyjającego nam systemu komunistycznego – dodał prof. Szyszko.

O wyjątkowości Podlasia pod względem bogactwa różnorodnych form ochrony przyrody mówił Adam Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zauważył, że północno-wschodnia Polska jest obszarem o wybitnych walorach przyrodniczych, wysokiej różnorodności biologicznej oraz chronionym  w sposób zapewniający jej dobry stan.

Natomiast dr Aneta Rayzacher-Majewska przytoczyła słowa papieża Franciszka, którego zdaniem obok obszarów edukacyjnych, które przygotowują dzieci i młodzież do należytego odniesienia do stworzonego świata, obok rodziny, szkoły i Kościoła, można zaliczyć m.in. media. – Słuszne zatem jest wypełnienie tej rzeczywistości stosownymi treściami – podkreśliła.

Projekt nie miałby miejsca bytu, gdy nie ogromna liczna młodych pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony przyrody. W działaniach projektu wzięło udział łącznie 2287 osób indywidualnych, bezpośrednio lub pośrednio związanych z obszarami chronionymi. Zatem nie bez powodu ks. Tomasz Przewoźny, Dyrektor Wydziału Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie wskazał młodzież jako nośnik informacji o środowisku i jego ochronie.

Projekt realizowany od marca 2017 r. do grudnia 2018 r. objął swym zasięgiem całą Polskę, ale szczegółowo zaplanowane działania były wykonywane w oparciu o dane i bazę najbliższych terenowi działania KSM DD, obszarów Natura 2000. Wybrane działania urzeczywistniane były również na terenie województwa: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

W ramach MDŚ zrealizowany został szereg zadań z zakresu edukacji ekologicznej w tym: terenowe warsztaty edukacji ekologicznej, warsztaty edukacji ekologicznej na rzekach, warsztaty ekologiczne skierowane  do rodzin z edukacji domowej. Ponadto, dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i eventy  dla dzieci i młodzieży promujące projekt. Rolę nowoczesnego narzędzia do integracji i edukacji środowiska młodzieży spełnia zintegrowana platforma cyfrowej edukacji ekologicznej. Z kolei popularyzacja tematów ekologicznych została podjęta w Internecie, prasie drukowanej oraz na wieńczącej projekt konferencji ,,Naturalnie… Polska”, zakończonej zwiedzaniem Drohiczyna i okolic.

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji – Młodzi Dla Środowiska realizowany był przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu było wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.
dodano: 2018-12-05        czytano: 1010 razy        autor: Monika Kanabrodzka - CIDD
Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.